کتابخانه موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در یک نگاه...
67 بازدید
مصاحبه کننده : آقای محمد صادق هاشمی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خبرنامه پژوهشی - سال اول پیش شماره دوم(پاییز 1377)
تعداد شرکت کننده : 0